Våra stadgar.

 

Stadgar för patientföreningen CaPriN

Antaget av Årsmötet 2017-03-11

 • 1 Ändamål 

Föreningen CaPriN är en registrerad ideell förening, ansluten till Prostatacancerförbundet (PCF). Föreningen skall verka i Hallands län i enlighet med PCF:s allmänna grundsyn och ändamål. Det innebär bl.a. att föreningen skall

 • genom samverkan mellan medlemmarna, genom mötesverksamhet och olika samtalsformer hjälpa, stödja och informera medlemmarna och deras anhöriga,
 • i största möjliga utsträckning till medlemmarna förmedla aktuell medicinsk och allmän information om prostatacancersjukdomen och dess behandling. Detta sker genom utbyte av medlemmarnas egna erfarenheter och genom anlitandet av sakkunniga
 • genom opinionsbildning öka kunskapen om prostatacancer,
 • främja medicinsk och annan forskning inom området,
 • stärka samarbetet med sjukvården genom en fördjupad kontakt med dess personal,
 • utöva annan därmed förenlig verksamhet, samt
 • vara politiskt och religiöst obunden.
 • 2 Föreningens firma

Föreningens firma är Föreningen CaPriN.

 • 3 Medlemmar

Till medlem kan antas person som fått diagnosen prostatacancer, eller annan person som önskar stödja föreningen ekonomiskt eller på annat sätt. Företag/organisation kan antas som stödjande medlem efter beslut av styrelsen. 

Medlem som uppenbart verkar i strid med dessa stadgar eller på annat sätt motarbetar föreningen eller dess syften kan uteslutas efter beslut av styrelsen. 

 • 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår. Avgiften skall erläggas vid inträde och därefter årligen senast den 1 april. Avgift som betalats av ny medlem under sista kvartalet räknas som gällande även för nästkommande år.

 • 5 Styrelse

Styrelsen är föreningens verkställande organ och skall ha sitt säte i Halmstad. Styrelsen skall bestå av ordförande, minst 7 och högst 9 övriga ledamöter.

Ordföranden väljs på årsmöte för 1 år. Övriga ledamöter väljs på 2 år med växelvis avgång. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, matrikelansvarig och dataansvarig.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsens sammanträden och medlemsmöten skall protokoll föras vilka skall dateras löpande och justeras av ordföranden och en på mötet utsedd justeringsman.

Föreningens firma tecknas av ordföranden tillsammans med en ledamot av styrelsen eller vid ordförandens frånvaro av kassören tillsammans med en ledamot. Vad gäller löpande ekonomiska transaktioner tecknas föreningens firma av ordföranden och kassören var för sig.

Styrelsen skall förvalta föreningens angelägenheter och föra fullständiga räkenskaper över föreningens ekonomi. Styrelsen skall sammanställa räkenskaperna till årsbokslut och årsredovisning per den 31 december varje år. Årsredovisningen skall omfatta verksamhetsberättelse samt resultaträkning med balansräkning och undertecknas av samtliga ordinarie styrelseledamöter.

 • 6 Revisorer

Styrelsens förvaltning samt föreningens årsredovisning och räkenskaper skall granskas av två revisorer vilka utses av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte. Årsmötet skall även utse en revisorssuppleant. Revisorerna skall ges tillgång till samtliga föreningens handlingar, avtal och liknande dokument för fullgörande av sitt revisionsuppdrag. Handlingarna skall överlämnas till revisorerna för granskning senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet avge revisionsberättelse över granskningen.

 • 7 Valberedning

Ledamot av valberedningen har efter förhandsanmälan till styrelsen rätt att närvara och ha yttranderätt vid styrelsemötet. Valberedningen ansvarar även för förslag till fyllnadsval mellan ordinarie årsmöten. Fyllnadsval beslutas vid extra medlemsmöte.

 • 8 Årsmöte och extra beslutande medlemsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas senast 15 mars. Vid årsmötet har varje medlem en röst, som inte får avläggas genom fullmakt.

Efter styrelsebeslut eller då minst 1/3 av föreningens medlemmar gör skriftlig framställning om detta, skall styrelsen kalla till extra beslutande medlemsmöte.

Medlem som önskar behandling av visst ärende på årsmötet skall senast en månad före årsmötet göra framställning om detta till styrelsen, skriftligen eller via e-post. Har medlem framfört visst ärende för behandling på årsmöte skall till kallelsen fogas uppgift om ärendet samt styrelsens yttrande däröver.

Kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte skall ske skriftligen via vanligt brev eller mail till alla medlemmar senast två veckor före mötet.

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1)           Årsmötets öppnande samt prövning av frågan om årsmötet har utlysts stadgeenligt    

2)           Val av mötesordförande och mötessekreterare

3)           Fastställande av dagordning

4)           Val av två justeringspersoner att justera dagens protokoll

5)           Föredragning av styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse samt resultat med balansräkning

6)           Revisorernas berättelse

7)           Beslut om fastställande av resultat med balansräkning

8)           Beslut om disposition av i årsredovisningen redovisat ekonomiskt resultat

9)           Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10)        Beslut om årsavgift för det kommande kalenderåret

11)        Beslut om eventuella arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

12)        Beslut om antalet styrelseledamöter kommande verksamhetsår

13)        Val av styrelseordförande och styrelseledamöter                        

14)        Val av två revisorer varav en sammankallande, samt en revisorsuppleant

15)        Val av valberedning med tre medlemmar varav en sammankallande

16)        Behandling av inkomna motioner med styrelsens yttrande

17)        Övriga frågor

18)        Årsmötets avslutning

 • 9 Stadgeändring

För ändring eller tillägg av dessa stadgar krävs beslut med 2/3 majoritet på två av varandra följande möten med minst 30 dagars mellanrum och där ett av dessa möten skall vara ett årsmöte. Vid kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte, där ärende som rör stadgeändring skall förekomma, skall särskilt anges att mötet har att fatta beslut om sådan ändring.

 • 10 Föreningens upplösning

Beslut att upplösa prostatacancerföreningen CaPriN kan bara fattas genom beslut vid två på varandra följande årsmöten. Beslutet ska vid dessa tillfällen biträdas av minst fyra femtedelar av de avgivna rösterna. Föreningens samtliga tillgångar vid tillfället för dess upplösning skall tillfalla Prostatacancerfonden.

Stadgarna antagna på förslag av styrelse vid extra medlemsmöte161205 samt slutligen antagna vid årsmötet 2017.