Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan för CaPriN för året 2021. CaPriN (cancer prostata i N-län) är en patientförening till stöd för prostatacancerdrabbade med verksamhetsområde Region Halland. Vi ingår tillsammans med 26 övriga föreningar i Prostatacancerförbundet (PCF).

Prostatacancer är landets vanligaste cancersjukdom. År 2019 fick 10 841 män diagnosen prostatacancer, eller ca 35% av totala antalet cancerfall som drabbar män (305 inom Region Halland). Det totala antalet män som lever med prostatacancer är ca 110 000 och

Ca 10 000 drabbas varje år och knappt 2500 avlider av sjukdomen varje år, varav ca 1200 som en följd av brist på screening och därmed diagnostiserats för sent för botande behandling. Prostatacancerförbundet arbetar på riksnivå och driver alla frågor av vikt för de män som fått diagnosen. Förbundet har 27 medlemsföreningar, patientföreningar, med totalt 12 000 medlemmar som arbetar på lokal nivå.

Verksamheten i patientföreningarna syftar till att stödja alla män med prostatacancer och deras anhöriga för att förbättra deras livskvalitet samt att utifrån patientperspektivet informera om sjukdomen. Lokalföreningarna har regelbundna medlemsmöten och olika former av stödverksamhet. Kunskapsspridning om sjukdomen är också viktig för att få män att känna till sjukdomen och ta ett PSA-prov i tid för att kunna få en tidig upptäckt.

Viktiga frågor på riksnivå är tillgång till jämställd och god behandling oavsett bostadsort, kortare väntetider, mer forskning om prostatacancer och kunskapsspridning.

Föreningen CaPriN är en registrerad ideell förening som skall:

1) genom samverkan medlemmarna emellan, via mötesverksamhet eller olika samtalsformer hjälpa, stödja socialt och informera medlemmar och deras anhöriga, allmänhet, beslutsfattare samt sjukvårdshuvudmän.
2) i största möjliga utsträckning till medlemmar förmedla aktuell medicinsk och allmän information, om prostatacancersjukdomen och behandling, genom utbyte av medlemmarnas egna erfarenheter eller genom att anlita sakkunniga vid olika föreläsningar.
3) främja medicinsk och annan forskning inom området.
4) utöva annan därmed förenlig verksamhet, vilken är politiskt och religiöst obunden.

Långsiktiga mål:

1) Öka medlemstalet.
2) Öka samarbetet med kontaktsjuksköterskorna och kuratorerna.
3) Opinionsbildning för att öka kunskapen om prostatacancer.
4) Ständig förbättring och uppdatering av hemsidan.
5) Fortsatt förstärka samarbetet med RCC-syd och väst, funktionshinderrådet och bror/syster föreningar.

/ Styrelsen