Förbundsstämma

Förbundsstämman är Prostatacancerförbundets högsta beslutande organ och genomförs vartannat år, nästa förbundsstämma äger rum våren 2021. Röstberättigade vid stämman är patientföreningarnas valda ombud.

Förbundsstämman

Varje förening har rätt att utse två ombud. För att förbundsstämman ska vara beslutsmässig krävs att minst hälften av patientföreningarna är företrädda på stämman. Motioner kan väckas av patientförening eller enskild medlem i föreningen. Föreningens styrelse ska yttra sig över motion från enskild medlem. Både motioner och yttranden ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 90 dagar före förbundsstämman. Motionerna bereds av förbundsstyrelsen. Det år som det inte är stämma genomför förbundet en ordförandekonferens. Nästa förbundsstämma äger rum våren 2021.

Protokoll