Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll för 2017 års verksamhet fört vid Gotlands
Prostatacancerförening den 22 mars 2018
Plats: Röda korset, Kupan, Norra Hansegatan 14 i Visby
Tid: 19:00-21:00

§ 1. Årsmötets öppnande
Föreningens ordföranden Ragnar Öberg hälsar alla närvarande välkomna och
årsmötet förklaras öppnat.

§ 2. Fråga om mötet år behörigt utlyst
Kallelse till årsmötet gick ut via post och e-post i januari. Handlingarna har funnits
tillgängliga från och med 6 mars. Detta i enlighet med stadgarna. Annonsering har
skett i gotlandspressen. Fråga ställs om mötet är behörigt utlyst. Mötet finner att så
är fallet.

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Kent Lewén väljs till ordförande och Per Lundin väljs till sekreterare för årsmötet.

§ 4. Fastställande av dagordning
På årsmötet finns utdelad dagordning. Ordföranden frågar om denna kan godkännas
och finner att så är fallet.

§ 5. Val av två personer tillika rösträknare att tillsamman med ordföranden
justera årsmötets protokoll.  Fredrik Ehrensvärd och Lars-Göran Holmgren väljs att justera årsmötets protokoll.

§ 6. Årsredovisning med verksamhetsberättelse
Årsredovisning föreligger och gås igenom. Ordföranden frågar om denna kan
godkännas och finner att så är fallet. Verksamhetsberättelse finns utdelad på
årsmötet. Föreningen har haft en fantastisk medlemsökning och har vid årsskiftet
232 medlemmar. Ordföranden ställer fråga om denna kan godkännas och finner att
årsmötet godkänner även denna.

§ 7. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen läses och revisorerna föreslår att ansvarsfrihet beviljas för den
tid som revisionen omfattar.

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning gås igenom av kassören och ordföranden ställer frågaom denna kan fastställas och finner att årsmötet har fastställt dessa.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet
Ordföranden ställer fråga om årsmötet kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret och finner att ansvarsfrihet har beviljats.

§ 10. Verksamhetsplan och budget för 2018
På årsmötet finns utdelad verksamhetsplan och budget för år 2018. Dessa föredras
och ordföranden frågar om verksamhetsplan och budget kan godkännas och finner
att dessa har godkänts.

§ 11. Beslut om årsavgift för nästa kalenderår (2019)
Ordföranden ställer fråga om årsavgift. Mötet enas om att årsavgiften ska vara 150
kronor för medlem och 50 kronor för familjemedlem.

§ 12. Beslut om eventuella ersättningar till styrelsemedlemmar
Ordföranden framlägger förslag om ersättning med 999 kronor till vardera
ordföranden, kassör, sekreterare och registeransvarig. Ordföranden finner att
årsmötet beviljar dessa ersättning för verksamhetsår 2018.

§ 13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen
Valberedningen föreslår att sex ledamöter (plus ordförande) ska väljas och ingen
ersättare. Ordföranden ställer fråga om årsmötet finner att sex ledamöter (plus
ordförande) ska väljas och ingen ersättare och finner att så är fallet.

§ 14. Val av ordföranden
Ragnar Öberg föreslås bli omvald. Enligt stadgarna väljs ordföranden på 1 (ett) år.
Årsmötets ordförande finner att Ragnar Öberg blir omvald som ordförande.

§ 15. Val av övriga ledamöter
Valberedningen föreslår omval av Anders Pettersson på två år. Ordföranden finner
att Anders blir omvald. Göte Pettersson och Gunnar Ericsson har valt att avgå ur
styrelsen. Valberedningen föreslår val av Leiph Berggren och Jörgen Larsson.
Ordföranden finner att Leiph Berggren och Jörgen Larsson blivit valda av mötet.
Sedan tidigare kvarstår Per Lundin, Fredrik Ehrensvärd och Sylve Klint.

§ 16. Val av revisor och ersättare för revisorn
Valberedningen föreslår omval av Göran Kronqvist som revisor. Ersättaren för
revisorn Gunnar Nilsson (som varit med från föreningens första början) har avlidit
och som ersättare föreslås Boy Larsson. Ordföranden finner att Boy Larsson väljs
som ny revisorsersättare.

§ 17. Val av valberedning
Fredrik Adelsköld har valt att avgå ur valberedningen. Sedan tidigare återfinns
Vincent Ullgren och Torsten Svensson. Ordföranden finner dessa omvalda. Ingemar Olsson föreslås istället för Fredrik och ordföranden finner att han är vald. Vincent
Ullgren är kvar som sammankallande.

§ 18. Behandling av förslag från styrelsen
Inga förslag finns.

§ 19. Behandling av motioner
Inga motioner är inlämnade.

§ 20. Övriga frågor
Gunnar Ericsson uppmanar styrelsen att lägga ner tid och omsorg på att få med fler
damer i föreningen. Styrelsen tar till sig denna uppmaning.

§ 21. Årsmötets avslutning
Den återigen valde ordföranden Ragnar Öberg förklarar årsmötet avslutat. Blommor
delades ut till de avgångna ledamöterna Gunnar Ericsson och Göte Larsson.