Snabblänkar

Årsmötesprotokoll 2019

 

 1. Årsmötets öppnande.

  Föreningens ordförande Ragnar Öberg hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

 

 1. Frågan om mötet är behörigt utlyst.

  Kallelse till årsmötet gick ut via brev och e-post i januari. Handlingarna har funnits tillgängliga sedan 6 mars, dvs 14 dagar före årsstämman i enlighet med stadgarna. Fråga ställs om mötet är behörigen utlyst. Mötet finner att så är fallet.

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

  Kent Lewén väljs till ordförande och Fredrik Ehrensvärd till sekreterare för mötet. Kent tar över klubban.

   

 2. Fastställande av dagordning.

  Dagordningen har distribuerats med kallelsen. Ordföranden frågar om dagordningen kan godkännas och finner att så är fallet.

 

 1. Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

  Anders Pettersson och Boy Larsson väljs till rösträknare till protokolljusterare.

 

 1. Styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning)

  Verksamhetsberättelsen distribuerades med kallelsen och väsentliga delar belystes av mötesordföranden. Föreningen har haft en bra medlemstillströmning med en ökning under 2018 på 13% och antalet medlemmar vid årsskiftet var 262 st. Bland landets 27 patientföreningar är Gotlandsföreningen den 3:e största i relation till antalet invånare, efter Jämtland och Blekinge.

  Ingående balans per 180101 var 151.496:- och utgående balans var 175.340:-.

  Omsättningen var 99.310 kr men då är att märka att 40.572 kr är ett utlägg för förbundets kostnader i samband med Almedalsveckan. För detaljer, se bilaga 1.

  Från auditoriet framfördes tipset att undersöka om föreningen kan spara pengar genom att byta till bankgirokonto. Styrelsen undersöker detta.

 

 1. Revisorernas berättelse

  Revisorn läser revisionsberättelsen och föreslår att ansvarsfrihet beviljas för den tid som revisionen omfattar. Berättelsen läggs till protokollet, se bilaga 2.

 

 1. Beslut om ansvarsfrihet.

  Ordföranden ställer fråga om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och finner frågan med ja besvarad.

   

 2. Verksamhetsplan och budget.

  Verksamhetsplan och budget utdelades på mötet och genomgicks av Fredrik E respektive Sylve K, se bilagorna 3 och 4.

  För kallelser till de olika planerade aktiviteterna framfördes önskemål om bättre informationsspridning än bara via e-post och brev. Exempelvis via Gotlands Medias Föreningsnytt (avgiftsfritt?) och via sms. Styrelsen undersöker.

   

 3. Beslut om årsavgift för nästa kalenderår

  Mötet enas om att årsavgiften för 2020 skall vara oförändrad, 150 kr för medlem och 50 kr för anhörig. Fråga ställdes om möjlighet att betala årsavgiften med swish. En svaghet kan vara svårigheten att spåra avsändare som glömt ange sitt namn. Styrelsen undersöker.

   

 4. Beslut om eventuella ersättningar till styrelsemedlemmar.

  Mötet beslutar om oförändrade ersättningar till ordföranden, 999 kr, och till vardera sekreteraren, kassören och medlemsregisteransvarig, 500 kr var, för versamhetsåret 2019.

   

 5. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen samt på vilken tid ordförande och ledamöter utses.

  Mötet beslutar om oförändrat antal ledamöter, 7 st inkl ordförande och inga suppleanter. Ordföranden väljs på 1 år och ledamöter på 2 år.

 

 

 1. Val av ordförande.

  Valberedningen föreslår omval av Ragnar Öberg. Stämman beslutar i enlighet därmed.

   

 2. Val av övriga styrelseledamöter.

  Valberedningen föreslår omval av Fredrik Ehrensvärd och Sylve Klint, bägge på 2 år. Ordföranden finner dessa valda. Per Lundin har avsagt sig omval och Sven-Erik Sigren föreslås som ny ledamot. Stämman väljer Sven-Erik som ny ledamot på 2 år. Anders Pettersson, Leiph Berggren och Jörgen Larsson kvarstår som ledamöter (efter 1 års tjänstgöring)

   

 3. Val av revisor och ersättare.

  Valberedningen föreslår omval av Göran Kronqvist som revisor och Boy Larsson som ersättare. Stämman beslutar i enlighet därmed.

   

 4. Val av ombud till förbundsstämma.

  Udda år genomförs en förbundsstämma där föreningarna får ställa upp med två ombud och jämna år anordnas en ordförandekonferens där föreningens ordförande normalt deltar och, om så önskas, med ytterligare en deltagare från föreningen. Valberedningen föreslår att styrelsen ges mandat att inom sig utse ombud till årets förbundsstämma. Stämman beslutar så.

 

 1. Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sammankallande.

  Omval av valberedningen, dvs Wincent Ullgren, sammankallande, Torsten Svensson och Ingemar Olsson föreslås och stämman beslutar i enlighet därmed.

   

 2. Behandling av förslag från styrelsen (ekonomiskt stöd för medföljande anhörig/närstående vid strålning på fastlandet).

  Ett förslag från styrelsen föreligger om att, efter ansökan, ekonomiskt stödja medlemmar och deras anhöriga vid medföljande till fastlandet för strålning, se bilaga 5. Stämman beslutar bifalla förslaget med tillägget att ersättning ska kunna ges även vid resa för operation.

   

 3. Behandling av motioner.

  Inga motioner inkomna.

   

 4. Övriga frågor

  Det framfördes att mikrofon och högtalare bör tillhandahållas för eventuella lågmälda talare och för att kunna höra frågeställares inhopp. Många av medlemmarna har dessutom nedsatt hörsel.

   

 5. Årsmötet avslutas

  Mötesordföranden Kent och föreningens ordförande Ragnar tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.