Årsmötesprotokoll 2020

 

 

Årsstämma 2020

Gotlands Prostatacancerförening

 

Plats: Röda Korset, Kupan, Norra Hansegatan 14, Visby

Tid: 12 mars, 20.00 – 21.00

 

 1. Årsmötets öppnande.

  Föreningens ordförande Ragnar Öberg hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

 

 1. Frågan om mötet är behörigt utlyst.

  Kallelse till årsmötet gick ut till samtliga medlemmar via brev och e-post den 17 februari. Fråga ställs om mötet är behörigen utlyst. Mötet finner att så är fallet.

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

  Kent Lewén väljs till ordförande och Fredrik Ehrensvärd till sekreterare för mötet. Kent tar över klubban.

   

 2. Fastställande av dagordning.

  Dagordningen har distribuerats med kallelsen. Ordföranden frågar om dagordningen kan godkännas och finner att så är fallet.

 

 1. Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

  Boy Larsson och Göte Pettersson väljs till rösträknare tillika protokolljusterare.

 

 1. Styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning)

  Verksamhetsberättelsen distribuerades med kallelsen och därför belystes endast ett axplock av mötesordföranden.
  Antalet medlemmar vid årsskiftet var 276 st. Bland landets 27 patientföreningar
  är Gotlandsföreningen bland de största i landet i relation till antalet invånare. Mötesordförande Kent berättade också att den landsomfattande Mustaschkampen har bidragit till att Prostatacancerfonden sedan 2014 kunnat dela ut över 40 miljoner kronor i forskningsmedel till svensk prostatacancerforskning. En del av de många framsteg som gjorts under senare år, bland annat effektivare diagnostisering och behandling, har otvetydigt möjliggjorts tack vare dessa medel.

  Kassör Sylve redogjorde för årets resultat där ingående balans per 190101 var 175340:- och utgående balans var 207910:-. Alltså ett överskott på 32570:-

  För detaljer, se bilaga 1.

   

 2. Revisorernas berättelse

  Revisorn, Boy Larsson, läser revisionsberättelsen och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar, 190101-191231. Berättelsen läggs till protokollet, se bilaga 2.

 

 1. Beslut om ansvarsfrihet.

  Ordföranden ställer fråga om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och finner frågan med ja besvarad.

   

 2. Verksamhetsplan och budget.

  Verksamhetsplanen distribuerades med kallelsen. Innehållet i denna reflekteras delvis i hemsidans kalendarium. Sylve noterade att antalet marknader vi avser delta i i år utökas med Fårösunds marknad.
  Budgeten presenterades av kassör Sylve, se bilaga 3. En diskussion vidtog om hur vi i tid ska få ut information om möjligheten till ekonomiskt stöd vid fastlandsresor. Detta i ljuset av den karenstid på 2 månaders medlemskap som gäller för ansökan om bidrag. Sylve informerade om den broschyr som är under framtagande och som är tänkt ska stoppas i handen på patienten vid dennes första besök på urologen.

   

 3. Beslut om årsavgift för nästa kalenderår

  Mötet enas om att årsavgiften för 2021 skall vara oförändrad, 150 kr för medlem och 50 kr för anhörig.

   

 4. Beslut om eventuella ersättningar till styrelsemedlemmar.

  Mötet beslutar om oförändrad ersättning till ordföranden, 999 kr, för verksamhetsåret 2020. Likaså beslutas om oförändrad ersättning om 500 kr till vardera sekreteraren, kassören och medlemsregisteransvarig. Därtill beslutas att även webb-ansvarig skall ersättas med 500kr.

   

 5. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen samt på vilken tid ordförande och ledamöter utses.

  Mötet beslutar om oförändrat antal ledamöter, 7 st inkl ordförande och inga suppleanter. Ordföranden väljs på 1 år och ledamöter på 2 år.

 

 

 1. Val av ordförande.

  Valberedningen föreslår omval av Ragnar Öberg. Stämman beslutar i enlighet därmed.

   

 2. Val av övriga styrelseledamöter.

  Valberedningen föreslår omval av Anders Pettersson, Leiph Berggren och Jörgen Larsson, alla på 2 år. Ordföranden finner dessa valda. (Sylve Klinth, Fredrik Ehrensvärd och Sven-Erik Sigren valdes 2019 på 2 år).

   

 3. Val av revisor och ersättare.

  Valberedningen föreslår Boy Larsson som revisor och Olov Hallberg som ersättare. Stämman beslutar i enlighet därmed.

   

 4. Val av ombud till förbundets ordförandekonferens 15-16 april.

  Jämna år anordnas en ordförandekonferens där föreningens ordförande normalt deltar och, om så önskas, ytterligare en deltagare från föreningen. Mötet föreslår och beslutar att styelsens ordförande och kassör deltar. Kent påpekar att konferensen riskerar att behöva ställas in p g a Coronakrisen.

 

 1. Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sammankallande.

  Wincent Ullgren, Torsten Svensson och Ingemar Olsson föreslås att omväljas som valberedning med Torsten som sammankallande. Stämman beslutar i enlighet därmed.

   

 2. Behandling av förslag från styrelsen

  Styrelsen föreslår att stödja prostatacancerforskningen med en del av föreningens överskott från 2019. Förslaget distribuerades med kallelsen. Förslaget diskuterades och röster höjdes både för och emot, men inga yrkanden framställdes varför förslaget antogs.

   

 3. Behandling av motioner.

  Inga motioner inkomna. Styrelsen kommer att, på hemsidan, lägga in påminnelse om senaste datum för motioner.

   

   

 4. Övriga frågor

  Styrelsen kommer att lägga ut föreningens stadgar på hemsidan.

   

 5. Årsmötet avslutas

  Mötesordföranden Kent och föreningens ordförande Ragnar tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad. Boy Larsson överlämnar vackra blommor till vår ständige gäst och medlem från Blekinge, Kent, som tack för sitt arbete med och för oss, till musikerna Ingvar och Bengt för skickligt och uppskattat musicerande, och till Ragnar, Sylve och Fredrik för gott arbete i föreningen.

 

 

Göte Pettersson Boy Larsson

protokolljusterare protokolljusterare