Verksamhetsberättelse f 2018

 

Inledning

Gotlands Prostatacancerförening är en av landets 27 patientföreningar anslutna till Prostatacancerförbundet. Föreningens främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga/närstående.

Andra viktiga uppgifter är att sprida kunskap om sjukdomen, driva på för en ännu bättre vård och ge medlemmarna bästa möjliga information om olika behandlingsalternativ och hur man kan leva ett bra liv även efter sitt cancerbesked.

Under 2018 har föreningen fortsatt att sprida information. Framförallt under Almedalsveckan och på sommarens marknader. Antalet medlemmar har ökat med 13% under året, och är 262 vid årets slut.

Vi fortsätter att utveckla föreningen och göra skillnad i kampen mot prostatacancern.

Styrelsen och övriga förtroendevalda

På årsstämman i mars 2018 valdes styrelse, valberedning och revisorer enligt nedan:

Ordförande Ragnar Öberg Väskinde

Sekreterare Per Lundin Barlingbo

Kassör Sylve Klint Vibble

Ledamot Leiph Berggren Visby

Ledamot Fredrik Ehrensvärd Västerhejde

Ledamot Jörgen Larsson Klintehamn

Ledamot Anders Pettersson Lärbro

Revisor Göran Kronqvist Visby

Ersättare Boy Larsson Visby

 

Valberedning Wincent Ullgren Västerhejde, sammankallande

Ingemar Olsson Visby

Torsten Svensson Visby

Antal medlemmar

Antalet medlemmar i föreningen var 262 st vid årsskiftet 2018/2019.

Medlemsmöten

Föreningen har under året genomfört 2 välbesökta medlemsmöten och 3 något mindre välbesökta medlemsmöten, s.k. kafékvällar:

- Den 22 mars hölls medlemsmöte på Röda Korset, Norra Hansegatan, innan årsstämman. Ca 30 medlemmar anslöt. Kenth Lewèn från Blekinge berättade om den senaste utvecklingen inom prostatavården innan mötet övergick i årsstämman, se nedan.

- Den 5 juli, under Almedalsveckan, hölls ett välbesökt möte på Joda Bar, en politikerhearing, på temat ”Jämlik vård och allmän screening”. Hearingen var öppen inte bara för medlemmar utan även för en intresserad allmänhet. Lokalen var fullsatt vilket innebär ca 70 åhörare. Kenth Lewén ledde utfrågningen av de politiker som mangrant slöt upp från samtliga riksdagspartier (utom V). Frågorna som ställdes till politikerna var:

Sveriges längsta väntetider på cancerbehandling finns för män med prostatacancer. Trots att detta har varit känt under många år händer nästan ingenting. Är detta jämlik vård? Vad händer med screeningfrågan?” Hearingen beskrivs fullödigt i Prostatanytt nr 3/2018.

Kafékvällarna ”premiärhölls” i vardera Visby, Hemse och Slite:

- Den 30 augusti hade vi vår första riktiga kafékväll i Visby där vi fikade och talade om inte bara prostata utan även om andra vardagliga ting. Mycket trevligt var det allmänna omdömet.

- Vi fortsatte den 11 oktober i Hemse. En givande kväll tyckte de tre medlemmar som slöt upp.

- Den 15 november var vi i Slite. Tyvärr kom bara en medlem men vi slöt upp med 4 st ur styrelsen och vi fem hade en trevlig kväll tillsammans.

 

Efter vad vi förstått av systerföreningar på fastlandet är det vanligt med glest befolkade kafékvällar i början. Vi har gott hopp om att genom bättre annonsering via hemsida och utskick locka fler till dessa gemytliga och kunskapsgivande möten.

 

Årsmötet

Årsmötet 2018 hölls 22 mars direkt efter medlemsmötet nämnt ovan. Protokollet från stämman finns att läsa på hemsidan.

 

Styrelsemöten

Under året har vi haft 9 styrelsemöten.

 

Almedalsveckan 1-7 juli

Under Almedalsveckan hade vi även i år vårt tält mitt på Cramérgatan - en utmärkt plats att föra fram vårt budskap på! Vi bemannade tältet tillsammans med förbundsfolk och kamrater från Blekingeföreningen (bl a Kenth Lewén) och Värmlandsdito. På torsdagen, 5 juli, hölls ett seminarium på Joda Bar, se ovan.

 

Marknader

Föreningen var på Slite marknad den 25 – 26 augusti, på Kräklingbo marknad den 8 september, Klinte marknad den 29 september, Hemse torgdag den 3 oktober och Visbydagen den 6 oktober. Vi betraktar marknaderna som lyckade även om vädret i år gjorde att det var något lägre besöksfrekvens än året innan, särskilt i Hemse.

 

Mustaschkampen

Den riksomfattande kampen skedde som vanligt i november.

Liksom 2017 huserade vi i ICA Maxis entréhall, där Ragnar och Anders informerade, gjorde insamlingsbössorna tyngre och rekryterade nya medlemmar.

Taxi Söder stödde oss genom att donera samtliga drickspengar från sina körningar i november till vår förening.

Visby Innerstad engagerade sig för mustaschkampen genom att ta initiativ till MovemberRauken.

Mer om ovanstående finns att läsa på hemsidan.

 

Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas på årsstämman.

 

Hemsida

På föreningens hemsida, http://www.prostatacancerforbundet.se/gotland kan man, förutom om det som nämnts ovan, även läsa om vad som komma skall, styrelsens sammansättning, årsstämmeprotokoll, länk till förbundets hemsida mm.

Prostata-nytt..

.. är förbundets tidning och den skickas ut till samtliga medlemmar. Under 2018 har tidningen utkommit med fyra nummer.

Slutord

Styrelsen vill avslutningsvis tacka medlemmar, närstående och andra som ställer upp och bidrar med information om vår förening och dess verksamhet.

Visby i februari 2019

Ragnar Öberg, ordförande